โรงงานและโกดังสำเร็จรูป
สำหรับซื้อ/เช่า

ในพื้นที่โครงการพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี)

ประมาณ 700 ไร่
หรือกว่า 1.1 ล้าน ตร.ม.

นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ
อยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(อีอีซี)

เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อเศรษฐกิจของเอเชียเข้าไว้ด้วยกัน

รับสิทธิพิเศษด้านการลงทุน
ที่มากกว่า

อยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

อีอีซี

ใจกลางทวีปเอเชีย

สิทธิประโยชน์ BOI

ส่งเสริมการลงทุน

ทำเลที่ตั้ง

ใกล้ศูนย์กลางการขนส่ง

บริการครบวงจร

พร้อมอำนวยความสะดวก
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การแพทย์ครบวงจร
เศรษฐกิจดิจิทัล
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ
ยานยนต์แห่งอนาคต
การแปรรูปอาหาร
การบินและขนส่งโลจิสติกส์
การป้องกันประเทศ

การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา

สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทำเลที่ตั้งโครงการ