สิทธิประโยชน์
สำหรับนักลงทุน

BOI

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี (ขึ้นกับประเภทกิจการและเงื่อนไข)
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มเติมสูงสุด 5 ปี
 • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
 • ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษี

 • อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน
 • อนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน
 • อนุญาตให้ส่งออกเงินตราต่างประเทศ
 • อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับโครงการที่ได้รับส่งเสริม

บริการครบวงจรเพื่อนักลงทุน

 • อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการติดต่อ เช่น การขออนุญาตเป็นเจ้าของที่ดิน การขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตเพื่อดำเนินกิจการ วีซ่าและใบอนุญาตทำงานสูงสุด 5 ปี

อีอีซี

การหักลดหย่อนพิเศษ

 • ลดหย่อนภาษีในอัตรา 3 เท่าของต้นทุนงานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

 • หน่วยงานต่างประเทศสามารถถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์สำหรับการดำเนินธุรกิจได้
 • หน่วยงานต่างประเทศสามารถถือครองทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยได้
 • สามารถต่ออายุเมื่อได้รับการอนุมัติอีก 49 ปี

ธุรกรรมทางการเงิน

 • ผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นจาก
  กฏหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยน
  เงินตราต่างประเทศและสามารถใช้สกุลเงิน
  ต่างประเทศในเขตส่งเสริม

ติดต่อ